MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : GURME KAHVALTI ŞARKÜTERİ GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : Bahçeşehir doğa park cad prestij AVM yanı gölet park no.11 D/E BAŞAKŞEHİR İSTANBUL

Telefon : 0555 189 04 49/212 608 18 11

Email : [email protected]

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı : 

Adresi :  

Telefon : 

Email :

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürününtürü, miktarı, ,adedi, satışbedeli, ödemeşekli, aşağıdabelirtilmiştir:

ÜrünBilgileri  :

KargoÜcreti :

ÖdemeŞekli :

TeslimatAdresi : 

TeslimEdilecekKişi :

FaturaAdresi :

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – Alıcı , 4. Maddedebelirtilensözleşmekonusuürününtemelnitelikleri, satışfiyatıödemeşekliveteslimatailişkintümönbilgileriokuyupbilgisahibiolduğunuveelektronikortamdagerekliteyidiverdiğini Kabul vebeyaneder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.2 - Sözleşmekonusuürün, her birürüniçinalıcınınyerleşimyerininuzaklığınabağlıolarakmümkünolan en kısasüreiçindealıcıyaveyagösterdiğiadrestekikişiyeteslimedilir.

5.3 - Sözleşmekonusuürün, alıcıdanbaşkabirkişiyeteslimedilecekise, teslimedilecekkişininteslimatıkabuletmemesindensatıcısorumlututulamaz.

5.4 - Satıcı, sözleşmekonusuürününsağlam, eksiksiz, sipariştebelirtilenniteliklereuygunteslimedilmesindensorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatıiçinişbusözleşmeninelektronikolarakonaylanmışnüshasınınalıcıyaulaştırılmışolmasıvebedelininalıcınıntercihettiğiödemeşekliileödenmişolmasışarttır. Herhangibirnedenleürünbedeliödenmezveyabankakayıtlarındaiptaledilirise, satıcıürününteslimiyükümlülüğündenkurtulmuşkabuledilir. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.6- Ürününteslimindensonraalıcıyaaitkredikartınınalıcınınkusurundankaynaklanmayanbirşekildeyetkisizkişilercehaksızveyahukukaaykırıolarakkullanılmasınedeniileilgilibankaveyafinanskuruluşunürünbedelinisatıcıyaödememesihalinde, alıcı, kendisineteslimedilmişolmasıkaydıylaürününsatıcıyagönderilmesindensorumludur.

5.7- İnternet erişiminin arıza, alt yapı ve diğer sorunlar sebebiyle ulaşılmaz olması , engellenmesi ya da internet erişimine sağlayıcı kaynaklı sorunlar sebebiyle şirket tarafından ulaşılamaması, ayaklanma, isyan, işgal, ambargo, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri, boykotlar ile işçi-işveren anlaşmazlıkları, devlet müdahalesi, siber saldırı, iletişim sorunları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket ve/veya GURMEBAHÇEŞEHİR’inin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve/veya normal koşullarda öngörülemeyecek diğer tüm olay ve/veya durumlar MÜCBİR SEBEP sayılmakta olup Mücbir Sebep nedeniyle GURMEBAHÇEŞEHİRE işbu Alıcılık Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa edemez veya geciktirirse ve ALICI’nın bu sebeple zararı oluşursa GURMEBAHÇEŞEHİR mücbir sebep kaynaklı zarardan sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Alıcılık Sözleşmesinin bir ihlali olarak kabul edilemez.

5.8- TTK kapsamındagıdaürünleriileilgilideğiştirmeya da iadeyapılmamaktaise de satıcıinisiyatifiilemüşterimemnuniyetivehaklarıkapsamındasatıcıtarafındangereklidurumlardadeğişimya da iadeyapılacaktır.

5.9- İşbusözleşme, alıcıtarafındanelektronikortamdaonaylandığındageçerlilikkazanır.

5.10- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.11 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:

Alıcı,sözleşmekonusuürünhenüzkargoyateslimedilmemişsecaymahakkınısiparişverdiğiyöntemikullanmaksuretiyle (telefonsiparişhattı, internet sitesi) kullanabilecektir.

Mevzuat gereği gıda ürünlerinde cayma hakkı ve iade hakkı bulunmadığı belirtilerek şirketimizce belirlenen müşteri memnuniyeti politikası gereğince ALICI;  satın aldığı ürün kargoya verilene kadar herhangi bir ücret ödemeden satın alma işleminden vazgeçebilir, ürünün kargoya verilmesinden sonra vazgeçerse alıcı kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla  gerekçe göstermeksizin malı reddederek ürün bedelinin iadesini talep edebilir ancak ürün kargoya teslim edilip kişiye ulaştığında alıcının siparişi sebebiyle şirket tarafından ödenen kargo ücretini ödemek durumundadır. Kargo ücreti kapıda alıcı tarafından ödenmediğinde satıcı, alıcıdan kargo bedelini isteme hakkına sahiptir. 

 

MADDE 7 - İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren makul süre içerisinde ilgili banka hesabına  toplam bedeli yatırmak ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

MADDE 8- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

MADDE 9 - ÖDEME VE TESLİMAT

İnternet satış sitemiz ve/veya uygulamalarımızdan satın alınan ürün ve/veya ürünlerin bedeli site üzerinden kredi kartıyla ya da kapıda kredi kartı veya nakit olarak ya da havale/eft   ile ödenme yapılabilmektedir.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

MADDE 10- DELİL SÖZLEŞMESİ:

Delil sözleşmesi;Taraflar arasında işbu Alıcılık Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda GURMEBAHÇEŞEHİR resmi ,ticari defter, kayıt ve belgeleri ile GURMEBAHÇEŞEHİR  in bilgisayar kayıtları, veri tabanında, sunucularında tutulan kayıtları, faks kayıtları, elektronik posta kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde kabul edilmiş olup yukarıda sayılanlar tarafları bağlayıcı, kanuni, kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

 

MADDE 11-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 ” GURMEBAHÇEŞEHİR markası, logosu ile "GURMEBAHÇEŞEHİR ” mobil uygulamasının ve internet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı yine GURMEBAHÇEŞEHİR tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriklerin tüm fikri mülkiyet hakkı GURME KAHVALTI ŞARKÜTERİ GIDA   VE  TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ’ne aittir. Alıcı, GURMEBAHÇEŞEHİR’in mobil uygulamasının, internet sitesinin tamamını ya da bir kısmını ve mülkiyetine ait fikri mülkiyet haklarını yazılı izin olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı GURMEBAHÇEŞEHİR’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek olursa GURMEBAHÇEŞEHİRİN tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcılar, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları, avukatlık ücreti ve bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

MADDE 12- KVKK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Alıcı, Platform üzerinden alış veriş yaparak ve/veya Platforma alıcı olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinden isim, soy isim, telefon, e-posta adresi, TC Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, kullandığı elektronik cihazların IP adresi, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine, açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. z. GURMEBAHÇEŞEHİR  tarafından internet sitesinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilecektir. Alıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

 

Alıcı, kişisel verilerinin GURMEBAHÇEŞEHİR tarafından işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından Platform’a aktarılan ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama işbu satış sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, alıcı için hizmetin iyileştirilmesi, avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla GURMEBAHÇEŞEHİR tarafından mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır yasal mevzuat ve anlaşmalar gereği üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

. GURMEBAHÇEŞEHİRkişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. Madde uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri almaktadır. Alıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Alıcı güvenliği için GURMEBAHÇEŞEHİR ait tüm Platformlarda her türlü önlem alınmıştır. Bu önlemler dışında ALICI, platformlardaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Alıcı kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşmamalı, güvenli olduğundan emin olmadığı elektronik cihazlardan platformlara giriş yapmamalıdır. Kullanıcı/Alıcı güncel bilgilerini doğru ve eksiksiz vermek zorundadır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı/Alıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden GURMEBAHÇEŞEHİR sorumlu değildir.

 

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Platform’a, Platform’un veri tabanına veya Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe virus yahut zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması, Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, GURMEBAHÇEŞEHİRİN önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screenscraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması, Platformun veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması, platformun bozulması, değiştirilmesi veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, platformda yanlış bilgiler ve/veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış ve/veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış ve/veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan alıcılık hesapları oluşturulması ve bu hesapların Alıcılık Sözleşmesine veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir alıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ve/veya yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, yorum bölümünün, platformdaki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması,yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, rahatsız edici,yasa dışı, hakaret ,küfür , tehdit içerikli, reklam ve/veya pazarlama içerikli, aşağılayıcı, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, küçük düşürücü, toplumun genel ahlak kurallarına aykırı, kişilik haklarını ihlal eden, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan yasa dışı faaliyetleri teşvik eden ve/veya benzer herhangi bir içerik/içerikler üretmek yasaktır. Alıcı yukarıda sayılanları yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda GURMEBAHÇEŞEHİR bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin alıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME:

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; işbu satış sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu satış sözleşmesinden kaynaklanan veya bağlantılı olan her türlü ihtilaf çözümünde, Bilecik Tüketici Hakem Heyetleri ve Bilecik Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : GURME KAHVALTI ŞARKÜTERİ GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : Bahçeşehir doğa park cad prestij AVM yanı gölet park no.11 D/E BAŞAKŞEHİR İSTANBUL

Telefon : 0555 189 04 49/212 608 18 11

Email : [email protected]

İMZA :

 

 ALICI:

AD/SOYAD : 

ADRES : 

TEL :

E-MAIL :

İMZA :

Çerez Kullanımı